Algemene voorwaarden en privacyverklaring van Vos Mechanisatie

Algemene voorwaarden Metaalunie

Bekijk en download de algemene voorwaarden voor de metaalunie Metaalunievoorwaarden 2019 – Nederlands

Privacyverklaring Vos Mechanisatie

Vos Mechanisatie is zich ervan bewust dat u vertrouwen in een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens in haar stelt. Vos mechanisatie ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat Vos mechanisatie weten welke gegevens zij verzamelt als u deze website gebruikt en waarom zij deze gegevens verzamelt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Vos mechanisatie. Vos mechanisatie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Vos mechanisatie verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij Vos mechanisatie van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen. Vos mechanisatie zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt. 
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

Wij zullen wij uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen. Wij stellen uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven, of wanneer dit noodzakelijk is voor:

• de uitvoering van uw bestelling;
• het beantwoorden van uw vragen;
• het bieden van garanties en repareren van onze producten;
• het verbeteren van onze website en/of diensten;
• het bieden van acties en prijsvragen en de analyses hiervan;
• het doen van klant- of marktonderzoek;
• het afdwingen van de naleving van onze voorwaarden;
• het incasseren van facturen.

Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen wanneer wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens te delen met onze dochterondernemingen.

Verder maken wij gebruik van software voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze softwareleverancier verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Geheimhouding

Alle medewerkers en externe partijen (verwerkers) die toegang hebben tot en beschikking hebben over Persoonsgegevens zijn (contractueel) verplicht tot geheimhouding daarvan – behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak – en het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan.

Bewaartermijnen

Vos mechanisatie bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Beveiliging

Vos mechanisatie heeft zich tot het uiterste ingespannen om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De maatregelen bestaan tenminste uit:

• Rechten per gebruiker die toegankelijkheid tot Persoonsgegevens beperken
• Schriftelijke geheimhoudingsverklaring van alle betrokkenen
• Toegangscontrole bedrijfsruimten
• Camerabewaking
• Beveiligde back-ups

Vos mechanisatie kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door Vos mechanisatie getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

Verantwoordelijkheid van Vos mechanisatie

De dienst kan hyperlinks bevatten waarmee u de dienst verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Vos mechanisatie heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website zijn verkregen. Vos mechanisatie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot onderstaande contactgegevens. Vos mechanisatie zal ten minste binnen 1 maand laten weten of, dan wel in hoeverre, Vos mechanisatie aan het verzoek zal voldoen.

Wijzigingen

De organisatie behoudt te allen tijde het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Het geldende beleid wordt altijd gepubliceerd op de website van de organisatie. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

Contact

Vragen, opmerkingen en/of klachten/bezwaren over deze privacyverklaring of de manier waarop Vos mechanisatie de Persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per email via info@vosmechanisatie.nl

Vos mechanisatie
Oudestreek 50
9354 AH Zevenhuizen
T 0594 631 245

Opgemaakt op 1-11-2018

Verhuur van machines

Bent u opzoek naar een tijdelijke oplossing? Naast verkoop verhuurt Vos Mechanisatie tuin- en park machines. Bekijk hier ons ruimte aanbod aan machines. Heeft u vragen over ons aanbod? Neem gerust contact op.

Vragen of een afspraak? Neem contact op!

Heeft u vragen met betrekking tot verhuur, verkoop, een algemene vraag of wilt u graag een afspraak maken om bijvoorbeeld langs te komen bij ons in Zevenhuizen? Neem gerust contact met ons op.